Preview

Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия

Расширенный поиск

Исследование свойств наполнителей противопригарных покрытий

https://doi.org/10.17073/1997-308X-2015-3-68-73

Полный текст:

Об авторах

Т. Р. Гильманшина
Институт цветных металлов и материаловедения (ИЦМиМ), Политехнический институт (ПИ)
Россия

канд. техн. наук, доцент кафедры литейного производства ИЦМиМ СФУ (660025, г. Красноярск, пр-т Красноярский рабочий, 95).В. Н. Баранов
Институт цветных металлов и материаловедения (ИЦМиМ), Политехнический институт (ПИ)
Россия
канд. техн. наук, доцент той же кафедры


С. И. Лыткина
Сибирского федерального университета (СФУ), г. Красноярск
Россия

канд. техн. наук, доцент кафедры материаловедения и технологии обработки материалов ПИ СФУ (660074, г. Красноярск, ул. Ак. Киренского, 26а)С. А. Худоногов
Сибирского федерального университета (СФУ), г. Красноярск
Россия
ст. преподаватель кафедры прикладной механики ПИ СФУ


Т. Н. Степанова
Институт цветных металлов и материаловедения (ИЦМиМ), Политехнический институт (ПИ)
Россия
ст. преподаватель кафедры литейного производства ИЦМиМ СФУ


Список литературы

1. Vybor ogneupornykh pokrytii dlya okraski sterzhnei i form [The choice of refractory coatings for painting of rods and shapes: Mater. Journ. Foundry management and technology. 2001. Vol. 129. No. 10. P. 32—34]. Liteinoe proizvodstvo. 2002. No. 3. P. 35.

2. Lytkina S.I. Razrabotka i issledovanie protivoprigarnykh pokrytii dlya chugunnogo lit’ya na osnove khimicheski i mekhanokhimicheski aktivirovannykh grafitov [Development and research of nonstick coatings for iron casting based on chemically and mechanochemically activated graphite]: Diss. Сand. Sci. (Tech.). Krasnoyarsk: SFU, 2013.

3. Gil’manshina T.R. Razrabotka sposobov povysheniya kachestva liteinogo grafita otdel’nymi i kompleksnymi metodami aktivatsii [Development of methods for improving the quality of foundry graphite separate and complex methods of activation]: Abstr. Diss. Сand. Sci. (Tech.). Krasnoyarsk: SFU, 2004.

4. Baranov V.N., Gil’manshina T.R., Bezrukikh A.I. et al. Poluchenie grafitsoderzhashchikh nanostrukturirovannykh materialov i kompozitsii dlya liteinogo proizvodstva [Obtaining graphite nanostructured materials and compositions for foundry]. Liteishchik Rossii. 2011. No. 10. P. 42—45.

5. Mamina L.I., Koroleva G.A., Gil’manshina T.R. Perspektivnye sposoby obogashcheniya grafita [Promising methods of beneficiation of graphite]. Liteinoe proizvodstvo. 2003. No. 2. P. 16—18.

6. Mamina L.I., Bezrukikh A.I., Gil’manshin T.R. et al. Pat. 2368450 (RUS). Protivoprigarnoe pokrytie dlya liteinykh form i sterzhnei [Nonstick coating for casting molds and cores]. 29.12.2007.

7. Zhukovskii S.S., Anisovich G.A., Davydov N.I. et al. Formovochnye materialy i tekhnologiya liteinoi formy [Molding materials and technology of the mold]. Ed. S.S. Zhukovskii. Moscow: Mashinostroenie, 1993.

8. Doroshenko S.P. Formovochnye materialy i smesi [Molding materials and mixtures]. Kiev: Vycshaya shkola, 1990.

9. Boldin A.N., Davydov N.I., Zhukovskii S.S. et al. Liteinye formovochnye materialy. Formovochnye, sterzhnevye smesi i pokrytiya [Foundry molding materials. Molding and core mixtures and coatings]. Moscow: Mashinostroenie, 2006.

10. Mamina L.I., Baranov V.N., Gil’manshina T.R. et al. Nanostrukturirovannye grafitsoderzhashchie izdeliya [Nanostructured graphite products]. Krasnoyarsk: SFU, 2013.

11. Mamina L.I., Gil’manshina T.R., Novozhonov V.I. et al. Sposoby povysheniya kachestva liteinogo grafita otdel’nymi i kompleksnymi metodami aktivatsii [Ways of improving the quality of foundry graphite separate and complex methods of activation]. Krasnoyarsk: SFU, 2011.

12. Mel’nitsa planetarnaya laboratornaya [Mill planetary laboratory]. URL: http://www.equipnet.ru/equip/equip_15459. html (accessed: 26.04.2015).

13. Rentgenovskii difraktometr XRD-7000 [X-ray diffractometer XRD-7000]. URL: http://www.analit-spb.ru/item. php?id=82 (accessed: 26.04.2015 ).

14. X-ray Diffractometer MAXima_X XRD-7000 URL: http://www.shimadzu.com/an/elemental/xrd/xrd7000. html (accessed: 26.04.2015).

15. Timoshchuk E.I., Samoilov V.M., Timoshchuk E.V., Smirnov V.K. Primenenie lazernoi difraktsii dlya opredeleniya razmerov chastits napolnitelei i press-poroshkov v proizvodstve tonkozernistykh grafitov [The use of laser diffraction for determining particle sizes of fillers and press powders in the production of fine-grained graphites]. Zavodskaya laboratoriya. Diagnostika materialov. 2010. Vol. 76. No. 5. P. 26—29.

16. Tymoshchuk E.I., Samoilov V.M., Lyapunov A.Y. et al. Opredelenie razmerov chastits tonkodispersnykh poroshkov iskusstvennogo grafita metodom lazernoi difraktsii [Determination of particle size of fine powders of synthetic graphite by laser diffraction]. Zavodskaya laboratoriya. Diagnostika materialov. 2012. Vol. 78. No. 11. P. 25—28.

17. Rastrovyi elektronnyi mikroskop JEOL JSM-7001F [Scanning electron microscope JEOL JSM-7001F] URL: http://emicroscope.ru/microscopes/rastr/pole/jsm-7100f.html (accessed: 26.04.2015 ).

18. Scanning Electron Microscope JEOL JSM-7001F URL: http://www.jeol.co.jp/en/products/detail/JSM-7001F.html (accessed: 26.04.2015).


Рецензия

Для цитирования:


Гильманшина Т.Р., Баранов В.Н., Лыткина С.И., Худоногов С.А., Степанова Т.Н. Исследование свойств наполнителей противопригарных покрытий. Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. 2015;(3):68-73. https://doi.org/10.17073/1997-308X-2015-3-68-73

For citation:


Gil’manshina T.R., Baranov V.N., Lytkina S.I., Khudonogov S.A., Stepanova T.N. Investigation into the Properties of Nonstick Coatings′ Fillers. Powder Metallurgy аnd Functional Coatings. 2015;(3):68-73. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1997-308X-2015-3-68-73

Просмотров: 2009


ISSN 1997-308X (Print)
ISSN 2412-8767 (Online)