Preview

Izvestiya vuzov. Poroshkovaya metallurgiya i funktsional’nye pokrytiya

Расширенный поиск

Информация об авторе

Watanabe, Ryuzo, Tohoku University; Japan Aerospace Technology Foundation (JAST)., ЯпонияISSN 1997-308X (Print)
ISSN 2412-8767 (Online)