Preview

Izvestiya vuzov. Poroshkovaya metallurgiya i funktsional’nye pokrytiya

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Левашову Евгению Александровичу – 60 лет. Izvestiya vuzov. Poroshkovaya metallurgiya i funktsional’nye pokrytiya. 2019;(2):77-78. https://doi.org/10.17073/1997-308X-2019-2-77-78

For citation:


Evgeny Alexandrovich Levashov celebrates his 60-th anniversary. Izvestiya vuzov. Poroshkovaya metallurgiya i funktsional’nye pokrytiya. 2019;(2):77-78. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1997-308X-2019-2-77-78

Просмотров: 63


ISSN 1997-308X (Print)
ISSN 2412-8767 (Online)