Preview

Izvestiya vuzov. Poroshkovaya metallurgiya i funktsionalʹnye pokrytiya

Расширенный поиск

Смотреть выпуск

Полноэкранный режим

ISSN 1997-308X (Print)
ISSN 2412-8767 (Online)