Preview

Izvestiya vuzov. Poroshkovaya metallurgiya i funktsionalʹnye pokrytiya

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Оглезнева С.А., Ханов А.М. ШКОЛА АКАДЕМИКА АНЦИФЕРОВА. Izvestiya vuzov. Poroshkovaya metallurgiya i funktsionalʹnye pokrytiya. 2016;(4):4-10. https://doi.org/10.17073/1997-308X-2016-4-4-10

For citation:


Oglezneva S.A., Khanov A.M. ACADEMICIAN ANTSIFEROV’S SCHOOL. Izvestiya Vuzov. Poroshkovaya Metallurgiya i Funktsional’nye Pokrytiya (Universitiesʹ Proceedings. Powder Metallurgy аnd Functional Coatings). 2016;(4):4-10. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1997-308X-2016-4-4-10

Просмотров: 203


ISSN 1997-308X (Print)
ISSN 2412-8767 (Online)